ارسال پست در روز های یکشنبه و چهارشنبه صورت میگیرد